Logo

Search form

Ansøgning

Ansøgningsrunden er afsluttet

Svar på ansøgning: 11. juni 2024

Næste ansøgningsrunde anslås at blive opslået december '24/januar '25. Nærmere information vil følge på denne side.
 

Når du skal søge om værelse på Egmont Kollegiet

I forbindelse med ansøgning til Egmont Kollegiet anbefaler vi, at du læser vejledningen igennem, herunder gør dig nogle tanker om livet på Egmont Kollegiet, og hvad du personligt forestiller dig, at du kan bidrage med.

Har du ikke modtaget studiebekræftelse, så upload en side, hvor du angiver hvilke studier du søger til studiestart.

Vær opmærksom på, at du vil modtage en autogeneret e-mail, når din ansøgning er modtaget. 

Generel information om ansøgning til Egmont Kollegiet som du bør læse:

 • Alle ansøgninger behandles samlet efter ansøgningsfristens udløb. Ledige værelser inkl. ledige fremlejeværelser tilbydes studerende som er optaget på kollegiets venteliste.

 • Det er ikke muligt at særbehandle ansøgninger uden for de officielle ansøgningsterminer. Fremlejeværelser tilbydes studerende optaget på ventelisten.

Ansøgninger

Generelt for ansøgninger til Egmont Kollegiet gælder, at hvis du ønsker at komme i betragtning til et værelse ved semesterstart i august eller september måned, skal en ansøgning senest være kollegiet i hænde til ansøgningsfristen i maj måned. Du kan søge om bolig inden du er studieoptaget og såfremt du bliver optaget på kollegiets venteliste, skal du eftersende din studiedokumentation, når du modtager denne fra din uddannelsesinstitution. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen i maj måned, vil først blive behandlet ved den førstkommende ansøgningsfrist efter sommerferien.

Du vil modtage svar ca. 4-6 uger efter ansøgningsfristens udløb, ligesom indflytning tidligst kan ske ca. to måneder efter ansøgningsfristens udløb.

 

Optagelses- og opholdsregler på Egmont H. Petersens kollegium i København.

 1. For at blive optaget og bo på kollegiet skal man være indskrevet på en professionsbachelor, en bachelor eller en kandidatuddannelse ved en videregående uddannelsesinstitution i Københavnsområdet.

 2. Som beboer skal man være aktiv studerende, dvs. optjene minimum 20 ECTS-point pr. semester. Dette er man forpligtet til at dokumentere ved to årlige studietjek på kollegiet.

 3. Hvis et praktikforløb er obligatorisk ift. at opnå den grad, man læser til, kan man under lønnet praktik blive boende på kollegiet. Praktiksted skal ligge indenfor kollegiets geografisk optagelsesmæssige område. Der skal søges dispensation for ophold ifm. fx Scholar stipendier, forskningsprojektforberedelse, praktikophold/internships o.lign. som ikke giver ECTS-point. Følgende skal iagttages: Man skal være indskrevet på et studium, evt. fået orlov fra studium, for at bo på kollegiet under et praktikophold/internship. Evt. praktikindkomst må ikke afvige væsentligt fra en studerendes gennemsnitsbudget

 4. Ved indflytning på kollegiet fastsættes opholdstiden som resterende normeret studietid med tillæg af en proportional andel af 1 år fordelt på maks. ½ år på bachelordelen og maks. ½ år på kandidatdelen. Man kan maksimalt bo på kollegiet svarende til normeret studietid + ½ år på bachelordelen og ½ år på kandidatdelen. Evt. forskningssemestre eller scholar stipendier skal afholdes inden for disse grænser.

 1. Ændrer studieforudsætningerne sig undervejs, fx i forbindelse med et studieskift eller forsinkelser, meldes dette til kontoret, således at en ny opholdstid kan fastsættes.

  Ved studieskift, mens man bor på kollegiet, vil den tid man har brugt på det studium eller de studier, som er forladt, blive talt med i den samlede opholdstid.

 2. Forsinkelser: Ifm. overgangen imellem bachelorgrad til kandidatstudier kan der ved ½ års forsinkelse på bachelorgraden opstå en studiemæssig pause og yderligere ½ års forsinkelse, såfremt kandidatstudiet først har optag det efterfølgende semester. En kollegianer kan i disse situationer fortsætte sit lejemål efter særlig aftale med efor/kontor, men det er en forudsætning, at man har dokumenteret retskrav på at starte på kandidatstudiet. Man skal være opmærksom på, at denne yderligere forsinkelse medgår i beregningen af den samlede kollegietid – se pkt. 4.

  Har man ikke retskrav på at starte en kandidatgrad, skal man deponere sit værelse. Hvis man efterfølgende optages på en kandidatuddannelse, kan man flytte tilbage til kollegiet. Deponeringsperioder tæller ikke med i optællingen af den samlede kollegietid.

 3. Hvis en kollegianer optaget efter pkt. 1. ønsker at skifte studium eller uddannelsesinstitution, og i den sammenhæng ønsker at fortsætte sine studier ved en videregående uddannelsesinstitution uden for københavnsområdet, kan dette accepteres under forudsætning af, at institutionen ikke ligger geografisk længere væk, end at det kan lade sig gøre at pendle dertil på daglig basis. Uddannelsesinstitutionen skal ligge i Danmark.

 4. I forbindelse med fraværsperioder af mere end et semesters varighed, skal værelset deponeres, hvilket vil sige, at man ved fraflytning får en garanti for gen-indflytning  inden for maks. 1 år fra fraflytning (ikke nødvendigvis samme gang). Deponeringsperioder tæller ikke med i den samlede opholdstid. Et værelse kan kun deponeres i én periode inden for et år.

 5. Ingen, der er fyldt 30 år, eller har mindre end ét år tilbage til den afsluttende grad på det pågældende studium, kan optages på kollegiet. Kollegianere skal fraflytte kollegiet senest ved det fyldte 32. år.

 6. Par kan kun optages og bo på kollegiet, såfremt den ene opfylder samtlige bestemmelser for optagelse og den anden er under uddannelse og opfylder alderskriterierne (jf. pkt. 9).

 1. Boligmuligheden for studerende på 4+4 eller 3+5 ordninger frem mod en ph.d. grad følger pkt. 4, idet man dog skal være på SU eller tilsvarende for at bo på kollegiet.

 1. I ganske særlige tilfælde som fx langvarig sygdom eller tilsvarende, kan der dispenseres fra ovenstående regler. En sådan dispensation kan maks. sammenlagt strækkes over et år.

Persondatapolitik og ansøgning til kollegiet

I forbindelse med din ansøgning skal du udfylde oplysninger om dig selv og dine studier. Disse oplysninger anvendes udelukkende i forbindelse med din ansøgning. Ansøgninger som ikke optages på en venteliste vil blive destrueret. Ansøgninger behandles fortroligt i kollegiets administration og af kollegiets kontaktudvalg.

Læs om Egmont Kollegiets behandling af persondata om studerende, herunder fremlejetagere, der søger om optagelse på Egmont Kollegiet:

Læs om Egmont Kollegiets persondatapolitik her

 

 

 

Danish
.