Logo

Search form

Ansøgning

Ansøgning til Egmont Kollegiet

 • Svar på ansøgninger indsendt til ansøgningsfristen i december 2017 har modtaget svar pr. e-mail ultimo januar 2018. Hvis du ikke mener at have modtaget svar, vil vi bede dig tjekke spam- eller reklamefilter. Hvis du har oplyst en Microsoft mail-konto, kan man opleve, at gruppesvar frasorteres af Microsoft, så du ikke modtager svar. Dette kan gælde for Hotmail og Live konti. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte kontor@ehp.dk.
   

 • Ved studiestart august/september 2018:
  Ansøgningsfrist 3. maj 2018. Du må gerne søge kollegiet, inden du har modtaget bekræftelse på studiestart. Denne skal i så fald eftersendes.

Find ansøgningsformular nederst på denne side.

Vær opmærksom på, at PostDanmark påregner 5 dages forsendelsestid ved alm. brevforsendelse. Tjek evt. PostDanmarks Quick-brev service.

Ansøgninger behandles samlet efter ansøgningsfristens udløb. Ledige værelser inkl. ledige fremlejeværelser tilbydes studerende som er optaget på kollegiets venteliste.

Det er ikke muligt at særbehandle ansøgninger uden for ansøgningsterminerne. Fremlejeværelser tilbydes studerende optaget på ventelisten. Ansøgning pr. e-mail kan ikke modtages, og du skal derfor sende din ansøgning pr. post eller pr. fax, eller aflevere den personligt på kontoret i kontorets åbningstider.

Vær opmærksom på, at der ikke udsendes bekræftelse på modtagelse af ansøgning. 

OBS! Ansøgninger må ikke sendes anbefalet eller pr. e-mail.
Glimmer må ikke vedlægges ansøgningen.

Ansøgninger

Generelt for ansøgninger til Egmont Kollegiet gælder, at hvis man ønsker at komme i betragtning til et værelse ved semesterstart i august eller september måned, skal en ansøgning senest være kollegiet i hænde til ansøgningsfristen i maj måned. Du kan også søge inden du er studieoptaget og hvis du bliver optaget på kollegiets venteliste, bedes du eftersende din studiedokumentation, når du modtager denne fra din uddannelsesinstitution. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen i maj måned, vil først blive behandlet ved den førstkommende ansøgningsfrist efter sommerferien.

Se ansøgningsformularer nederst på denne side.

Du vil modtage svar senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb og indflytning kan tidligst ske ca. to måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Optagelses- og opholdsregler på Egmont H. Petersens kollegium i København.

 1. For at blive optaget og bo på kollegiet skal man være indskrevet på en professionsbachelor, en bachelor eller en kandidatuddannelse ved en videregående uddannelsesinstitution i Københavnsområdet.
   
 2. Som beboer skal man være aktiv studerende, dvs. optjene minimum 20 ECTS-point pr. semester. Dette er man forpligtet til at dokumentere ved to årlige studietjek på kollegiet.
   
 3. Hvis et praktikforløb er obligatorisk ift. at opnå den grad, man læser til, kan man under lønnet praktik blive boende på kollegiet. Praktiksted skal ligge indenfor kollegiets geografisk optagelsesmæssige område. Der skal søges dispensation for ophold ifm. fx Scholar stipendier, forskningsprojektforberedelse, praktikophold/internships o.lign. som ikke giver ECTS-point. Følgende skal iagttages: 
  Man skal være indskrevet på et studium, evt. fået orlov fra studium, for at bo på kollegiet under et praktikophold/internship
  Evt. praktikindkomst må ikke afvige væsentligt fra en studerendes gennemsnitsbudget.
 4.  
 5. Ved indflytning på kollegiet fastsættes opholdstiden som resterende normeret studietid med tillæg af en proportional andel af 1 år fordelt på maks. ½ år på bachelordelen og maks. ½ år på kandidatdelen. Man kan maksimalt bo på kollegiet svarende til normeret studietid + ½ år på bachelordelen og ½ år på kandidatdelen. Evt. forskningssemestre eller scholar stipendier skal afholdes inden for disse grænser.
   
 6. Ændrer studieforudsætningerne sig undervejs, fx i forbindelse med et studieskift eller forsinkelser, meldes dette til kontoret, således at en ny opholdstid kan fastsættes.Ved studieskift, mens man bor på kollegiet, vil den tid man har brugt på det studium eller de studier, som er forladt, blive talt med i den samlede opholdstid.
   
 7. Ifm. studieskift eller optagelse på en kandidatuddannelse med basis i en professionsbachelorgrad, kan der forekomme krav om faglig supplering, inden optagelsen kan effektueres. I sådanne tilfælde og med basis i dokumenterede krav kan der gives dispensation til fortsat ophold på kollegiet i maksimalt 1/2 år. Den tid som bruges på supplering (min. 15 ECTS-point), tæller med i opgørelsen af den samlede opholdstid på kollegiet.
   
 8. Hvis en kollegianer optaget efter pkt. 1. ønsker at skifte studium eller uddannelsesinstitution, og i den sammenhæng ønsker at fortsætte sine studier ved en videregående uddannelsesinstitution uden for københavnsområdet, kan dette accepteres under forudsætning af, at institutionen ikke ligger geografisk længere væk, end at det kan lade sig gøre at pendle dertil på daglig basis. Uddannelsesinstitutionen skal ligge i Danmark.
   
 9. I forbindelse med fraværsperioder af mere end et semesters varighed, kan værelset deponeres, hvilket vil sige, at man ved fraflytning får en garanti for indflytning igen inden for maks. 1 år fra fraflytning (ikke nødvendigvis samme gang). Deponeringsperioder tæller ikke med i den samlede opholdstid. Et værelse kan kun deponeres i én periode inden for et år.
   
 10. Ingen, der er fyldt 30 år, eller har mindre end ét år tilbage til den afsluttende grad på det pågældende studium, kan optages på kollegiet. Kollegianere skal fraflytte kollegiet senest ved det fyldte 32. år.
   
 11. Par kan kun optages og bo på kollegiet, såfremt den ene opfylder samtlige bestemmelser for optagelse og den anden er under uddannelse og opfylder alderskriterierne (jf. pkt. 9).
   
 12. Boligmuligheden for studerende på 4+4 ordninger frem mod en ph.d. grad følger pkt. 4, idet man dog skal være påSU eller tilsvarende for at bo på kollegiet.
   
 13. I ganske særlige tilfælde som fx langvarig sygdom eller tilsvarende, kan der dispenseres fra ovenstående regler. En sådan dispensation kan maks. sammenlagt strækkes over et år
Danish
.